شايد براي شما هم اين سؤال پيش آمده باشد كه چرا بايد با بيمار خوش رفتار باشيم و مهارت های ارتباط پرستار و دکتر با سالمند و کودکان بیمار چیست؟ براي ما كه تفاوتي نميكند بيمار راضي باشد يا خير چون اگر بيمارستان مجهز باشد و از كادر درماني مجربي هم برخوردار باشد، مسلماً بيمار در هر شرايطي به بيمارستان مراجعه خواهد كرد. در ضمن نوع رفتار با بيمار در مراكز دولتي، تأثيري در حقوق ما ندارد پس چرا بايد خوش اخلاق باشيم؟

مهارت های ارتباط پرستار و دکتر با سالمند

دليل اصلي اين خوش رفتاري، بيمار يا بيمارستان و يا حقوق نيست بلكه بيشتر به دليل رفاه خودمان انجام ميدهيم. شما به عنوان كادر درمان روزانه با تعداد زيادي بيمار روبرو خواهيد بود. پس اگر مهارت های لازم براي برخورد با بيمار را نداشته باشيم، يک برخورد و يک تنش ساده ميتواند كل روز را خراب كند.

ولي هنگامي كه با مهارت های ارتباطي آشنا باشيم در كنار حجم زياد كار، ميتوان فكر و ذهني آرام داشت. بنابراين اولويت اصلي براي كسب اين مهارت ها، آرامش و آسايش خودمان است.

مقالات پیشنهادی = خدمات سالمندان در منزل

1- مرگِ مهارت های ارتباطي

اولويت اصلی ما به عنوان كادر درمانی، مهارت داشتن در حيطه تخصصي خودمان است. اگر تمام مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت را بدانيم ولي در حرفهي اصلي خود (پرستاری، پزشكی و…) مهارت الزم را نداشته باشيم، قطعاً نميتوانيم ارتباط خوبی را با بيمار برقرار كنيم.

متأسفانه در برخي رشته ها به مطالب تئوري اهميت زيادي داده نميشود و همين موضوع مقدمه اي براي به دست نياوردن مهارت هاي الزم است. با توجه به اينكه اكثر رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي دوره هاي دانشجويي طولاني دارند، بنابراين فرصت الزم براي كسب مهارت هاي ضروري وجود دارد و ميتوان در زمان تحصيل، حداكثر استفاده را كرد. ولي اگر به هر دليلي در يك قسمت از كار مشكلي وجود دارد بايد هرچه سريعتر مهارت كافي به دست آورده شود.

مثال اگر يك پرستار در تزريقات، مهارت الزم را نداشته باشد مطمئن باشيد هر كاري انجام دهد بيمار راضي نخواهد بود. زيرا زماني كه بيمار درد بكشد و پس از تزريق، كبودي روي دستش باقي بماند، از پرستار رضايت نخواهد داشت.
يا اگر يك پزشك در معاينه افتالموسكوپي مهارت الزم را نداشته باشد، اين كار باعث آبريزش و خسته شدن چشم بيمار خواهد شد بنابراين در بقيه مراحل درماني، با او همراهي نخواهد كرد.

پس هميشه در نظر داشته باشيد كه مهارت هاي ارتباطي در كنار دانش و اطلاعات تخصصي، ارزشمند خواهد بود.

2- عاقبت داستان گوش كردن و شنيدن

يكي از مهارت هاي ارتباطي بسيار مهم و در عين حال بسيار ساده، گوش كردن است. هميشه گفته ميشود كه به صورت فعال گوش دهيد نه اينكه فقط شنونده باشيد. خوب همه با اين موضوع آشنا هستيم ولي آيا در زندگي روزمره هم از آن استفاده ميكنيم؟

براي بررسي دقيقتر، امروز را در نظر بگيريد و مكالماتي كه داشتيد را به خاطر آوريد. در چند درصد آنها بيشتر گوش داده ايد تا اينكه صحبت كرده باشيد؟

خيلي اوقات اگر شخصي با شما درد و دل كند و شما فقط و فقط به صورت فعال گوش دهيد، حال او بهتر خواهد شد بدون اينكه حتي براي مشكلات وي راه حلي ارائه داده باشيد. چگونه شنونده خوبي باشيم؟

مقالات پیشنهادی = مراقبت و نگهداری از سالمند در منزل

  • صحنه آرايي كردن

در زمان صحبت، عواملي كه باعث حواسپرتي شما ميشود را كنار بگذاريد. اين عوامل ميتواند گوشي موبايل، صفحه مانيتور و…باشد.

ولي اين كار را بايد متناسب با شرايط انجام داد. يك پزشك در خيلي از مواقع امكان بي صدا كردن گوشي موبايل خود را ندارد. ولي به طوركلي هدف ما اين است كه روي محتواي صحبت مخاطب متمركز شويم.

  • حالت بدن

تا جايي كه امكان دارد مشابه مخاطب باشيد يعني اگر مخاطب ايستاده است شما نيز به احترام او بايستيد و در كل سعي كنيد حالت مشابه با مخاطبتان را داشته باشيد البته نه به اين معني كه هر كاري او انجام داد بالافاصله شما نيز انجام دهيد. بلكه حالت معقول و مناسبي را انتخاب كنيد.

اين مورد نيز در شرايط مختلف ممكن است كمي متفاوت باشد به عنوان مثال اگر يك پرستار قرار باشد براي تكتك بيماراني كه به او مراجعه ميكنند بايستد، كل روز را مشغول ورزش كردن است. در اين مورد توجه كامل به مخاطب كفايت ميكند.

  • فراموشی موقت ديدگاه

بيان نكردن ديدگاه حتي براي چند لحظه، كاري سخت و دشوار است. ولي سعي كنيد تا زماني كه مخاطبتان مشغول صحبت است، اجازه دهيد هر چه ميخواهد بگويد و اگر ديدگاه متفاوتي داريد آن را به بعد موكول كنيد. اين موضوع اهميت ويژهاي دارد چون احتمال دارد از صحبت مخاطب، اطالعاتي به دست آوريد كه خيلي بيشتر از بيان ديدگاهتان ارزش داشته باشد.

3- تشويق

مخاطب را به حرف زدن تشويق كنيد. با حركت دادن سر به نشانه تائيد، ميتوانيد اين كار را انجام دهيد. البته در محيط كاري اين عمل بايد متناسب با شرايط انجام شود. اگر يك پزشك فقط بيمار را به حرف زدن تشويق كند بعد از يك ساعت صحبت كردن متوجه ميشود كه هنوز اطالعاتي در خصوص بيماري او به دست نياورده و تنها از خاندان بيمار مطلع شده است! در زمان انجام اين مراحل حتماً شرايط كاري و شرايط محيط را در نظر بگيريد. از امروز سعي كنيد اين مهارت را نيز بهصورت عادت درآوريد و هرروز حداقل با يك نفر اين كار را انجام دهيد.

4- لبخند متناسب من

لبخند زدن موضوعي است كه همه با آن آشنا هستيم ولي افراد كمي هستند كه در عمل از آن استفاده ميكنند. لبخند زدن در تمام برخوردهاي ما نقش بسيار مهمي دارد و اصالً مخصوص حرفه و شغل نميشود ولي در كادر درمان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

تعداد قابل توجهي از بيماران، از پزشك و پرستار و به طوركلي از روپوش سفيدها ترس دارند. اگر ما نيز به عنوان كادر درماني با اخم و جديت بيشازحد برخورد كنيم، ترس و وحشت بيماران افزايش پيدا خواهد كرد (مخصوصاً در مورد كودكان).

مقالات پیشنهادی = خدمات پرستاری کودک در منزل

حتي ممكن است روند درمان آنها به مشكل برخورد. اما داشتن چهرهاي شاداب همراه با لبخند تأثير زيادي در همراه ساختن بيمار دارد.

لبخند متناسب با صورتتان را پيدا كنيد. اين موضوع نه تنها در محيط كاري بلكه در زندگي شخصي نيز ضروري است. احتمالا هميشه يك نوع لبخند را بر لب داشتيد و احساس ميكرديد كه مناسب شماست.

پيشنهاد ميكنم اين لبخند را در جلوي آينه هم انجام دهيد و مشاهده كنيد كه آيا اين لبخند به صورت شما ميآيد؟ آيا مناسب با چهره شما است يا خير؟

اگر جواب منفي است تا ميتوانيد تمرين كنيد تا لبخند مخصوص خودتان را پيدا كنيد. چون اين كار واقعاً ضروري است. اگر لبخند جذابي نداشته باشيد، نه تنها در محيط كاري بلكه در زندگي شخصي نيز موقعيت هاي زيادي را از دست خواهيد داد.

5- ارتباط چشمي

ارتباط چشمي فقط مربوط به بيماران و مراجعه كنندگان نميشود بلكه در تمام برخوردهايي كه داريم بايد رعايت شود. ولي اين مهارت نيز مانند ساير مهارت ها در برخورد با بيماران اهميت ويژهاي دارد.

در برقراري ارتباط چشمي بايد به صورت كاملا مستقيم به مردمك چشم نگاه شود. شايد در ابتدا اين كار سخت باشد ولي در صورت تمرين، خيلي راحت ميتوانيد اين كار را انجام دهيد و فقط كافی است كه به مردمك چشم مخاطب خود نگاه كنيد.

براي برقراري ارتباط چشمي مناسب، الزم نيست اعتماد به نفس بالايي داشته باشيم بلكه در هر حالتي ميتوانيم اين مهارت را ياد بگيريم.
دقت كنيد كه پيام شما به جايي منتقل ميشود، كه به آن نقطه نگاه ميكنيد. اگر در زمان صحبت به زمين نگاه كنيد پيامتان نيز به زمين منتقل خواهد شد و اين حس خوبي را به مخاطب نميدهد.

6- براي موفقيت خود تقلب كنيد!

رفتار مخاطبتان را به صورت نامحسوس تقليد كنيد زيرا انسان ها باكساني ارتباط بهتري برقرار ميكنند، كه شبيه به آنها باشد. اين موضوع كاملا در ناخودآگاه ما تأثير ميگذارد. به گونه اي كه شما اصلا دليل آن را متوجه نمي شويد ولي ميدانيد كه از فلان شخص خوشتان آمده است.

البته باز اين نكته را تكرار ميكنم كه بايد به صورت نامحسوس باشد. چون اگر بالافاصله رفتار مخاطب را تقليد كنيد احتمالا نتيجه را خودتان ميتوانيد حدس بزنيد!

برخي از پزشكان اين اصل را رعايت ميكنند و زماني كه بيمار وارد مطب ميشود از جا بلند ميشوند و سالم ميكنند. خوب با اين برخورد ارتباط بسيار مؤثرتري شكل خواهد گرفت. بيمار نيز به طور قابل توجهي با پزشك همراه خواهد شد.

در برخوردهايي كه بين بيمار و كادر درماني است، مهارت هاي ارتباطي نه تنها مهم هستند بلكه حياتي اند. اگر با بيمار ارتباط خوبي برقرار نشود، وي ميل و رغبتي به انجام دستورات نخواهد داشت. پس به اين نكته دقت ويژه اي داشته باشيد كه كادر درماني براي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران وظيفه ي سنگين تري دارد.

مطالعه قسمت دوم و ادامه مقاله مهارت های ارتباط پرستار و دکتر با سالمند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *